Calorimeter IC 200

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Calorimeter IC 200

Calorimeter IC 200 is ideal to measure calorific value in solid and liquid fuels. Calorimeter IC 200 brings an innovative approach for calorimeter instruments, with automated features it analyze rapidly and accurately calorific content with high precision. A new and well-designed combustion vessel (bomb) with unique preperation stand creates an easy and organized operation.

Tính năng 

 • Isoperibol Jacket

 • Tự động đánh lửa

 • Tự động điền đầy nước 

 • Thời gian phân tích tổng chung trình nhỏ hơn 16 phút 

 • 0,0001°C Presicion

 • Filtreted Water System

 • Halogen Resistant Bomb (Optional)

 • Oxygen Regulator Included

 • Oxygen Cylinder Not Included

 • O-ring and Tool Kit Included

 • PC or Integrated Screen Controller

 • Specialized Software

 • Suitable for ASTM, DIN, ISO Standarts

Hoạt động 

Để phân tích chất cháy mà bạn cần, mẫu được đặt trong bình đốt chuyên dụng, được điều áp bằng oxy. Sau đó, bình đốt được đặt trong buồng phân tích chứa đầy nước. Nhiệt độ nước trong bình được kiểm soát (hệ thống nhiệt lượng kế isoperibol). Mẫu được đốt cháy và nhiệt độ bắt đầu tăng lên mà chúng tôi đo bằng máy đo hạn điện có độ chính xác 0,0001 ° C. Kết quả có thể được theo dõi và hiệu chỉnh bằng hệ thống phần mềm của chúng tôi và có thể sử dụng giá trị nhiệt lượng thu được bằng cal / gr hoặc J / g để xác định giá trị năng lượng của nguyên liệu thô. Các nhà máy có thể tiết kiệm năng lượng và kiểm soát việc mua nguyên liệu bằng nhiệt lượng kế

Isoperibol Calorimeter

Mô tả chi tiết

Calorimeter IC 200 is ideal to measure calorific value in solid and liquid fuels. Calorimeter IC 200 brings an innovative approach for calorimeter instruments, with automated features it analyze rapidly and accurately calorific content with high precision. A new and well-designed combustion vessel (bomb) with unique preperation stand creates an easy and organized operation.

 

Features

 • Isoperibol Jacket
 • Automatic Ignition
 • Automated Water Filling
 • Analysis Duration Less than 16 min.
 • 0,0001°C Presicion
 • Filtreted Water System
 • Halogen Resistant Bomb (Optional)
 • Oxygen Regulator Included
 • Oxygen Cylinder Not Included
 • O-ring and Tool Kit Included
 • PC or Integrated Screen Controller
 • Specialized Software
 • Suitable for ASTM, DIN, ISO Standarts

 

Operation

For analyze the combustiable you need, the sample is placed in the specialized combustion vessel, pressurized with oxygen. Then the combustion vessel is placed in the analysis chamber which is filled with water. The water temperature in the vessel is controlled (isoperibol calorimeter system). The sample is ignited and the tempreature starts to increase which we measure with an electrical termometer with a precision of 0.0001°C. The results can be monitored and corrected with our software system and obtained calorific value by cal/gr or J/g can be used for defining energy value of the raw materials. Factories can save energy and have controlled material purchase with calorimeter. 

Isoperibol Calorimeter

Downloads

Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo