Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐẾM HẠT

PAMAS S50

PAMAS S50 là một thiết bị có giá trị với hiệu suất cao, dựa trên hệ thống laser trực tuyến tích hợp đơn giản vào các hệ thống quản lý dữ liệu công nghiệp. Một dòng chảy kỹ thuật số tự động cung cấp kết quả đo chính xác. PAMAS S50 đếm hạt có độ phân giải cao trong tám kênh kích thước hạt, phù hợp giao diện dữ liệu cho báo cáo trong thời gian thực cho máy tính. Ba mã ba theo tiêu chuẩn ISO 4406 về độ sạch cho các kích thước hạt >4 mm, >6 mm (c) và >14 mm (c) được hiển thị trên màn hình thiết bị.

 

Ứng dụng:

Kiểm soát vá giám sát tình trạng của:

-       Hệ thống dầu thủy lực

-       Hệ thông dầu nhớt

-       Khoang thăm dò

-       Các bộ phận làm sạch

 

Dải áp suất và lưu lượng mẫu:
Áp lực: min. 0,2 đến max. 20 bar
Lưu lượng: 5-50 ml/phút, tùy thuộc vào áp suất hệ thống

 

Độ nhớt:
Lên đến 1000 cSt , tùy thuộc vào áp suất hệ thống

 

Cảm biến thể tích hạt: PAMAS HX
Nồng độ hạt tối đa: 24.000 hạt mỗi ml tại một trùng hợp ngẫu nhiên là 7,8% và tốc độ dòng chảy của 25 ml/phút
Phạm vi hiệu chuẩn: 4 mm (c) 70 mm (c) theo tiêu chuẩn ISO 11171
Đo lường trong tám kênh kích thước: > 4mm (c), > 6mm (c), > 10mm (c), > 14mm (c), > 21mm (c), > 25mm (c), > 38mm (c) và > 70mm (c)
Báo cáo kết quả đo theo tiêu chuẩn sạch SAE AS 4059 và ISO 4406. Cấp độ Hạt được đo theo cấp độ ISO từ 0 tới 22.

 

Giao diện để truyền dữ liệu
Thiết bị tiêu chuẩn: RS485
Thiết bị tùy chọn: giao diện analog 4-20 mA. Truyền tải song song dữ liệu cho các kênh size> 4mm (c), > 6mm (c), > 14mm (c) và > 70mm (c) hoặc truyền dữ liệu nối tiếp cho tất cả tám kênh kích thước.

 

Chọn thêm:

PAMAS S50P: đếm hạt trực tuyến với bơm tích hợp để kiểm soát dòng chảy liên tục của 25ml/phút.

Các ứng dụng

Kiểm soát ô nhiễm và giám sát điều kiện của

Hệ thống dầu thủy lực
Hệ thống dầu nhờn
Máy kiểm tra
Làm sạch bộ phận

PAMAS S50

The PAMAS S50 is a cost-effective, high-performance, laser-based online system with simple integration into industrial data management systems. An automatic digital flow rate determination provides accurate measurement results. The PAMAS S50 counts particles with high resolution in eight particle size channels, available via the data interface for report in real time to the PC. The triple code according to the cleanliness class standard ISO 4406 for the particle sizes > 4 µm(c), > 6 µm(c) and > 14 µm(c) is indicated on the instrument display.

 

Applications

Contamination control and Condition Monitoring of

 • hydraulic oil systems
 • lube oil systems
 • test rigs
 • parts cleaning

Pressure range and Sample flow

Pressure: min. 0.2 to max. 15 bar
Flow: 5 to 50 ml/min, depending on system pressure

Viscosity

Up to 1000 cSt, depending on system pressure

Volumetric particle sensor: PAMAS HX

Maximum particle concentration: 24.000 particles per ml at a coincidence quote of 7.8% and a flow rate of 25 ml/min
Calibration range: 4 µm(c) to 70 µm(c) according to calibration standard ISO 11171
Measurement in eight size channels: > 4 µm(c), > 6 µm(c), > 10 µm(c), > 14 µm(c), > 21 µm(c), > 25 µm(c), > 38 µm(c) and > 70 µm(c)
Report of measuring results according to cleanliness class standards SAE AS 4059 and ISO 4406. Particle counter measures ISO classes from 0 to 22.

Interfaces for data transfer

Standard equipment: RS485
Optional equipment: analogue 4-20 mA interface. Parallel data transmission for the size channels > 4 µm(c), > 6 µm(c), > 14 µm(c) and > 70 µm(c) or serial data transmission for all eight size channels.

Options

PAMAS S50P: Online particle counter with integrated pump for flow control to a constant flow of 25 ml/min.

einsatz

DEVICE WITH SIMILAR APPLICATION

 • PAMAS S40

  PAMAS S40

  Portable par­ti­cle counter for hy­draulic and lu­bri­cat­ing oil and for fuel

 • PAMAS SBSS

  PAMAS SBSS

  Ver­sa­tile par­ti­cle analysing sys­tem for lab­o­ra­tory mea­sure­ment

Tin tức & Sự kiện